NIEUWSBERICHTEN

vrijdag, maart 31, 2017 - 12:42

Het is reeds lang bekend dat SOMT gespecialiseerde fysiotherapeuten aflevert op een zo hoog mogelijk niveau. De wens om een vaardige en verbijzonderde fysiotherapeut op te leiden die zijn handelen ook wetenschappelijk en evidence based kan verantwoorden, is de laatste 10 jaar een absolute topprioriteit geweest van SOMT.

Het bewijs hiervan is onze universitaire basisopleiding Fysiotherapie, de eerste in Nederland en het fundament om ons mooie vakgebied te kunnen laten door ontwikkelen. Hierbij wensen we uiteraard wel de fysiotherapeutische klinische vaardigheden (eigen aan HBO-onderwijs) de belangrijke plaats te laten behouden die ze nu hebben, en aanvullend ook wetenschap en onderzoek (eigen aan WO-onderwijs) toe te voegen in een goed uitgebalanceerd Masterprogramma.

Door onze nieuwe WO-geaccrediteerde opleiding en de grote evolutie van verwetenschappelijking van onze andere Masteropleidingen, mogen we ons per 1 april terecht University of Physiotherapy noemen, een naam die passend is bij de huidige status van SOMT.

Het nieuwe logo dat invulling geeft aan onze veranderde status zoals hierboven afgebeeld.

Labels:
dinsdag, maart 28, 2017 - 16:17

IOC World Conference 2017 Header

Als opleiding Master of Science Sportfysiotherapie SOMT blijven we op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en ‘state of the art’ en implementeren we dit in ons curriculum. Gezien de recente ontwikkelingen in het wetenschappelijke veld en het belang ervan voor de klinische praktijk, was het zeer wenselijk om naar de IOC world conference “prevention of injury and illness in sport” te gaan.

Sprekers zoals R. Bahr, T. Gabbett, E. Verhagen, M. Waldén, G. Myklebust, J. Cook en C. Ardern hebben grote faam verkregen door de interessante en betekenisvolle onderzoeken die ze hebben uitgevoerd. Het waren onder andere deze grote namen die een ‘lecture’ of ‘workshop’ gaven. Veel aandacht werd besteed aan wat we tot nu toe weten over letselpreventie, maar er werden ook tips gegeven over wat de toekomst allemaal kan bieden. Een ding dat zeker is bijgebleven uit het ‘head to head debate’ tussen E. Verhagen en E. Witvrouw was dat er al veel onderzoek is gedaan en we eigenlijk al veel weten, maar dat we nu op een tweesprong zitten. Of we blijven onderzoek doen zoals we doen of we gaan ons verdiepen in waarom preventieprogramma’s wel of niet werken in ‘real life’. Een preventieprogramma is namelijk maar zo effectief als de mate waarin het door de sporter wordt uitgevoerd. Dit wil zeggen dat een effectief preventieprogramma misschien geen preventief effect heeft in de praktijk als de sporter het niet naar behoren uitvoert. Als Master of Science Sportfysiotherapie SOMT willen we ook participeren in die toekomstvisie. Onderzoek doen en de vertaalslag maken naar de praktijk is hierbij onontbeerlijk en hiervoor willen we ons dus ook inzetten.

Een ander interessant gegeven was het onderzoek van T. Gabbett. Zijn onderzoeksgroep heeft onderzocht dat harder en sneller trainen niet altijd betere prestaties oplevert en mogelijk een risicofactor is voor het oplopen van letsels. Maar dat ook minder trainen voor een wedstrijd om de sporter te sparen een risicofactor zou zijn voor het oplopen van letsels (Figuur 1). In het onderzoek van B. Blanch en T. Gabbett is verder beschreven welke werkload je kan toepassen om de sporter optimaal te revalideren en het risico op het opnieuw oplopen van een letsel te verminderen. Deze inzichten willen we dan ook overdragen naar de studenten van de Master of Science Sportfysiotherapie.

Figuur 1: Het acute/chronisch werkload ratio en bijhorend letselrisico

Blanch et al. 2016

Blanch B, Gabbett TJ. Has the athlete trained enough to return to playsafely? The acute:chronic workload ratio permits clinicians to quantify a players risk of subsequent injury. Br J Sports Med. 2016;50(8):471–5.

Aerts Inne

Afdelingshoofd Master Sportfysiotherapie

 

Labels:
vrijdag, januari 20, 2017 - 11:15

SOMT heeft op 19 januari 2017 het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat SOMT voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan SOMT aantonen dat hij voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder
Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

maandag, oktober 24, 2016 - 16:11

Zaterdag 1 oktober 2016 was het voor 240 SOMT-studenten een feestelijke dag, de diploma-uitreiking. 

Om dit op de juiste manier te vieren werd dit jaar de uitreiking georganiseerd in Theater De Flint in Amersfoort. 

De studenten van de masters Manuele Therapie, Sportfysiotherapie, Bekkenfysiotherapie, Fysiotherapie in de Geriatrie, onze Verkorte Mastertrajecten en Manuele Therapie uit Kerpen (Duitsland) kregen bij binnenkomst een toga terwijl de gasten in de zaal alvast werden vermaakt met een muzikale uitvoering. Als één lange stoet kwamen alle 240 studenten de zaal binnen waarna ze één voor één op het podium gevraagd werden om de felicitaties in ontvangst te nemen en uiteindelijk natuurlijk het diploma. De geslaagde dag werd afgesloten met een gezellige borrel.

donderdag, augustus 18, 2016 - 10:03

Diedeke van Wijk is als MSc Fysiotherapeut in de Geriatrie afgestudeerd aan SOMT en vertelt over de toegevoegde waarde die de opleiding voor haar heeft gehad in de uitgave van juni 2016 van het Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie. Volledig artikel

donderdag, januari 14, 2016 - 10:27

Minister Bussemaker op bezoek bij SOMT University Campus

Op 11 januari 2016 heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bezoek gebracht aan de eerste universitaire opleiding Fysiotherapie in Nederland. Wij kunnen terugkijken op een geslaagde en interessante middag voor beide partijen.

Na ontvangst begon het werkbezoek van de minister met een presentatie van de algemeen directeur van de SOMT, Willy Smeets. De presentatie gaf inzicht in de visie van SOMT en de fysiotherapeut van de toekomst. Hierbij kwam uiteraard ook de eerste universitaire opleiding Fysiotherapie in Nederland aan bod.

Waarom een universitaire opleiding
In zijn presentatie vertelde Willy Smeets waarom er behoefte is aan universitair geschoolde fysiotherapeuten. Als center of excellence voor beweging is het de visie van SOMT dat het medicijn bewegen fors onderschat en te weinig aangewend wordt om vele actuele aandoeningen (hartfalen, obesitas, diabetes, kanker etc.) zowel preventief als curatief te lijf te gaan. De missie van SOMT bestaat er dan ook in om, samen met Maastricht University, bewegingsspecialisten op het hoogste niveau op te leiden om de aankomende vergrijzing en comorbiditeit met de juiste adviezen en interventies aan te pakken. De nieuwe positie van de fysiotherapeut in de 1ste lijn gezondheidszorg, is aanleiding geweest voor het initiatief om een universitaire opleiding Fysiotherapie te starten. De Bachelor (3 jaar) wordt gevolgd aan de SOMT University Campus in Amersfoort waarna de Master (1 jaar) in Maastricht gevolgd kan worden aan de Maastricht University.

Knelpunten
Het afgelopen jaar is gebleken dat er, ondanks de vele enthousiaste reacties van vwo-scholieren op de mogelijkheid om fysiotherapie op universitair niveau te studeren, toch een groot aantal studenten naar België gaat om fysiotherapie aan een universiteit te studeren. Het verschil met deze universitaire opleiding en een Belgische opleiding is dat beide competentieprofielen niet gelijk zijn: in Nederland is er namelijk directe toegang voor fysiotherapeuten. Ook de inbedding van het Nederlandse zorgsysteem in het nieuwe curriculum geeft een betere voorbereiding van het betreffende zorggebied.

De knelpunten zijn uitvoerig besproken met de minister en haar staf. De minister ziet het belang van een universitaire opleiding Fysiotherapie en toonde zich bereid tot ondersteuning bij de verder ontwikkeling. Hierbij is er wellicht ook een rol weggelegd voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In gesprek

Na de presentatie kreeg de minister een rondleiding door de panden van SOMT. Hierbij was er gelegenheid voor de minister om in gesprek te gaan met de huidige studenten van de universitaire opleiding Fysiotherapie aan de SOMT University waarna de borrel van start ging.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd bezoek en zien uit naar het vervolg in de toekomst.

Lees ook het artikel Minister Bussemaker bezoekt opleider en NRTO-lid SOMT van het NRTO.